` `

Energie-efficiëntie in de industrie

1 oktober 2019 - 17 maart 2020

Op 22 april 2016 ondertekenden 174 verschillende naties het Parijs-akkoord waarin het streven naar de beperking van de klimaatopwarming tot 1,5°C werd vastgelegd. Veel klimatologen stellen echter dat deze streefdoelstelling erop neer komt dat een zero emissie al tussen 2030 en 2050 moet worden gerealiseerd.

Voor de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij zijn industriële inspanningen voor een lagere energievraag noodzakelijk. Energie-efficiëntie vormt een speerpunt voor de introductie van hernieuwbare energie op wereldschaal. Dit houdt echter een mix van technologische aspecten in. Het overzicht bewaren zodat deze maatregelen elkaar niet tegenwerken, is dan ook heel belangrijk.

Deze opleiding biedt zo'n overzicht aan en zal u wegwijs maken in de mogelijkheden om de energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen.
Verschillende topics komen aan bod: van warmte tot productie, procesregeling en de economische en beleidscontext van energie.
Ieder onderwerp start met de fundamentele wetmatigheden om de technische ontwikkelingen te onderbouwen en eindigt met industriële voorbeelden.

Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen.Deze opleiding is hoofdzakelijk bedoeld voor energie-intensieve bedrijven en zal speciale aandacht besteden aan de mogelijkheden voor energierecuperatie en efficiënt energiegebruik.

De opleiding richt zich specifiek tot iedereen die betrokken is bij energieprojecten en energiebeheer in de industriële context. Naast de procesingenieur denken we hierbij aan energieverantwoordelijken of -coördinatoren, adviesbureaus, auditbureaus, ...

Het niveau van voorkennis is dat van industrieel of burgerlijk ingenieur.

De opleiding is erkend in het kader van permanente vorming voor milieucoördinatoren.U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan minstens 3 van de 4 modules (module 0 niet meegerekend) en slaagt voor het bijbehorende examen.


Wetenschappelijke Coördinatie

 • Prof. dr. ir. Michel De Paepe, Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding, Universiteit Gent

Lesgevers

 • An Beazar, Enprove
 • Stefanie Corens, Minaraad
 • Kenny Couvreur, Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen, Universiteit Gent
 • Mieke Dams, Milora
 • Robain De Keyser, Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen, Universiteit Gent
 • Michel De Paepe, Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding, Universiteit Gent
 • Morten Deding, Johnson Controls
 • Steve Dereyne, Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen, Universiteit Gent
 • Jan Desmet, Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen, Universiteit Gent
 • Steven De Vroede, Van Parijs Engineers
 • Wouter Ducheyne, Q-Pinch
 • Hans Fastenaekels, Vyncke
 • Dirk Goovaerts, Johnson Controls Brand York
 • Dominique Hamerlinck, Alpro
 • Hendrik Hoebeke, Atlas Copco Airpower
 • Frank Koninckx, Kovia
 • Steven Lecompte, Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding, Universiteit Gent
 • Koen Leeflang, Festo
 • Geert Meynckens, Centrica
 • Alex Polfliet, Zero Emission Solutions
 • Frederik Ronsse, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, Universiteit Gent
 • Jeroen Soenens, Beauvent
 • Kurt Stockman, Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen, Universiteit Gent
 • Marnix Van Belleghem, Deconinck - Wanson
 • Dirk van den Broecke, DvDB Consulting
 • Johan Vanden Eynde, Covestro
 • Lieven Vandevelde, Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen, Universiteit Gent
 • Kristof Vanhoorne, Luminus
 • Paul Van Dorst, Covestro
 • Davy Van Paemel, Spirax-Sarco
 • Bruno Vanslambrouck, Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen, Universiteit Gent
 • Aviel Verbruggen, Departement Engineering Management, Universiteit Antwerpen
 • Pieter Vereycken, Baltimore Aircoil International
 • Ivan Verhaert, Afdeling Elektromechanica, Universiteit Antwerpen
 • Jan Verhasselt, Yazzoom
 • Brecht Zwaenepoel, WVI

Opfrissing en aanvulling van de basiskennis thermodynamica, verbrandingstechniek, warmtewisselaars en elektrische energieomzetting. In deze module wordt vertrokken van de formuleringen van de hoofdwetten van de thermodynamica om deze vervolgens uit te werken tot basismethodes voor energieanalyse. De hoofdwetten worden dan verder toegepast op verbrandingsprocessen, thermische energieomzetting en warmtewisselaars. In het laatste luik wordt de basis van het gebruik en transport van elektrische energie herhaald.

Begrippen, aangebracht in module 0, worden in verdere modules als gekend beschouwd.

 • Hoofdwetten van de thermodynamica
 • Chemie van de verbranding en energie van de verbranding
 • Cycli voor energieproductie
 • Warmtewisselaars: types, gebruik en dimensionering
 • Cycli voor koudeproductie
 • Elektrische aandrijftechniek en elektrische netten
Lesgevers: M. De Paepe, F. Ronsse en L. Vandevelde
Data: 1, 8 en 22 oktober 2019In module 1 staat de energievorm warmte centraal.
Er wordt aandacht besteed aan nieuwe tendensen bij de verbranding van fossiele en biobrandstoffen. Recente ontwikkelingen in brandertechnologie en hun potentieel in de reductie van uitstoot van schadelijke componenten worden belicht.
Naast de productie van warmte, wordt ook het gebruik van warmte uitgewerrkt. Enerzijds zal worden ingegaan op de constructie en het gebruik van warmtewisselaars voor procesfluïda zoals lucht, water en stoom (stoomketels). Anderzijds speelt transport van warmte in processen een even belangrijke rol (stoomnetwerken, thermische olie).
De laatste lesdag is volledig gewijd aan pinchanalyse voor de optimalisatie van warmtewisselaarnetwerken. Hierbij krijgen de deelnemers de kans hun kennis toe te passen in een praktische oefening.

Warmteoverdracht en - transport

 • Recuperatie warmtewisselaars
 • Ketels
 • Stoomnetwerken
 • Case

Verbrandingstechniek

 • Verbranding van vaste stoffen
 • Voorkoming van NOx
 • Nieuwe verbrandingstechnieken
 • Biomassa

Pinchtechnieken

 • Theorie en oefening
Lesgevers: M. De Paepe, H. Fastenaekels, F. Koninckx, F. Ronsse, M. Van Belleghem en D. Van Paemel
Data: 5, 12 en 19 november 2019In deze module worden installaties besproken waarin thermische en elektrische energiestromen (arbeid) samen optreden. Er wordt ingegaan op de opwekking van koude, zowel uit elektriciteit als uit warmte. Een onderscheid wordt gemaakt tussen koeling bij lage temperatuur (< 0°C) en koeling bij hogere temperatuur (> 0°C), waarbij koelmachines niet steeds nodig zijn.

Een tweede belangrijk topic is de warmte-kracht-koppeling met verschillende technologieën en de trigeneratie. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om restwarmte (ORC) en industriële warmtepompen om te zetten in elektriciteit. Ook warmteopslag wordt besproken.

Iedere lesdag wordt afgesloten met praktijkvoorbeelden uit de industrie. Hierbij is het de bedoeling te illustreren wat het potentieel is van bepaalde technieken en wat de valkuilen en obstakels zijn bij de realisatie van een project. Voor ORCs mogen de cursisten zelf een case analyseren.

Industriële koeling

 • Compressorkoelmachines en ijswater
 • Koelwater en koeltorens
 • Cases: koeltorens en hot water smart grid

Warmte-kracht-koppeling

 • Combined-Heat-and-Power (motoren en turbines)
 • Absorptiekoeling en trigeneratie
 • Case: WKK met warmtepomp
 • Case: WKK: motoren en turbines

Organic Rankine Cycle: theorie, case en oefening

Opwaarderen van warmte met warmtepompen

 • Industriële warmtepompen - theorie
 • Oefening en case omtrent industriële warmtepompen
 • Case: warmtetransport en -netwerken
Lesgevers: K. Couvreur, M. De Paepe, S. De Vroede, M. Deding, W. Ducheyne, D. Goovaerts, D. Hamerlinck, S. Lecompte, J. Soenens, K. Vanhoorne, B. Vanslambrouck, P. Vereycken en I. Verhaert
Data: 26 november, 3, 10 en 17 december 2019Module 3 groepeert aspecten van de invloed van elektrische energie en aandrijvingen op het energiegebruik in een bedrijf.

De bouw, stabiliteit en sturing van elektrische netten wordt behandeld , met bijzondere aandacht voor decentrale productie.
In een tweede luik worden de elektrische aandrijvingen besproken waarbij wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en hun potentieel. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de juiste keuze voor een gegeven belasting (pomp, compressor, sta/stop gedrag). Hierbij is er een aparte sessie rond perslucht.
Naast theoretische aspecten wordt door middel van aansluitende cases aandacht besteed aan realisaties in de industriële praktijk.

Elektrische netten

 • Distributed generation, smart grids & peakshaving: theorie en oefeningen
 • Power Quality: theorie en oefeningen

Elektrische aandrijving

Pompen

Perslucht

Lesgevers: A. Beazar, S. Dereyne, J. Desmet, H. Hoebeke, K. Leeflang, K. Stockman, P. Van Dorst en B. Zwaenepoel
Data: 20 en 28 januari, 4 en 11 februari 2020De laatste module trekt de cursus open naar energie management en energie economie. Technisch interessante projecten worden soms onhaalbaar door het niet juist positioneren in een beleid.
Er wordt eerst ingegaan op het belang van goede sturing en regeling. Dag twee bespreekt energiemanagement en meer algemeen meten en data gebruik. Project management en financieel beheer worden vervolgens behandeld. In de laatste module wordt alles gekaderd in het Vlaams, Europees en globaal klimaatbeleid.

 • Procesregeling
 • Energiemanagement en -integratie
 • Financieel project analyse
 • Klimaatverandering en wetgeving
Lesgevers: A. Beazar, S. Corens, M. Dams, R. De Keyser, G. Meynckens, A. Polfliet, D. van den Broecke, J. Vanden Eynde, A. Verbruggen en J. Verhasselt
Data: 18 februari, 3, 10 en 17 maart 2020Praktisch


De deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.
Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


Module 0
Basisbegrippen


€ 620

Module 1
Warmteproductie en -transport


€ 740

Module 2
Thermische machines


€ 990

Module 3
Elektrische netten en aandrijvingen


€ 905

Module 4
Energiebeheer en -beleid


€ 880

 
Volledige opleiding


€ 3.700Kortingen

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
 • Werknemers van bedrijven die lid zijn van BEMAS krijgen 10% korting.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Handboeken

Verplicht voor deelnemers van modules 0, 1 en 2:
 • 'Fundamentals of Engineering Thermodynamics: SI version' van M.J. Moran & H. Sapiro (€ 58,61 BTW in)
 • 'Heat Exchangers. Selection, Rating and Thermal Design' van S. Kakaç & H. Liu (€ 113,36 BTW in)
Verplicht voor deelnemers van modules 0 en 3:
 • 'Fundamentals of Power Systems' van M.A. Salam (€ 36,51 BTW in)
Deze handboeken zijn niet inbegrepen in de deelnameprijs en worden apart gefactureerd door de boekhandel.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV), de hervormde versie van het betaald educatief verlof. Meer info over de voorwaarden vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank/energie-efficientie-in-de-industrie


 

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon
BEMAS-lid

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de de cursus Energie-efficiëntie in de industrie.
Module 0
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4

Alle Modules

Ik bestel volgende handboeken:

Verplicht voor deelnemers van modules 0, 1 en 2:
'Fundamentals of Engineering Thermodynamics: SI version' van M.J. Moran & H. Sapiro (€ 62,95 BTW in)
'Heat Exchangers. Selection, Rating and Thermal Design' van S. Kakaç & H. Liu (€ 88,41 BTW in)

Verplicht voor deelnemers van modules 0 en 3:
'Fundamentals of Power Systems' van M.A. Salam (€ 36,51 BTW in)


Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be


Tijdstip en locatie

 • De lessen worden gegeven van 16u tot 21u, in 3 of 4 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en twee koffiepauzes en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGain, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.
 • De meeste lessen vinden plaats op een dinsdag, behalve de eerste les van module 3. Deze vindt plaats op een maandag (20 januari 2020).
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.be

Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).


U kunt de folder hier downloaden.