`

Expertisetechnieken

Methodologie van het gerechtsdeskundigenonderzoek

16 november 2023 – 30 mei 2024

De gerechtsdeskundige kent de wetgeving die op hem van toepassing is. Uiteraard, maar er is veel meer nodig om een goed onderzoek te voeren en tot een rapport te komen dat beantwoordt aan de verwachtingen van de opdrachtgevers.

In de toekomst zal de rechter zijn deskundigen ook meer gaan selecteren op hun methodologische capaciteiten. Alle deskundigen genieten immers dezelfde opleiding qua wetgeving, dus de enige manier om zich te onderscheiden, is de manier van aanpak, zowel qua onderzoek als qua rapportering.

Deze opleiding gaat dieper in op de praktische aspecten omtrent het uitvoeren van gerechtsdeskundigenopdrachten:

 • Hoe communiceer je met partijen en advocaten?
 • Hoe meet je en hoe interpreteer je de meetgegevens?
 • Hoe verwerf en verwerk je bijkomende gegevens?
 • Hoe bereken je een schade?
 • Hoe maak je een rapport dat voor de rechter en alle betrokkenen duidelijk is?
Deze opleiding leert u hoe u grondig en objectief onderzoek moet voeren en hoe u daar duidelijk over communiceert.


Lessen ter plaatse of online (live of achteraf)

De openingsles (16 nov), de les over bedrijfseconomische schade (18 april) en de slotles (30 mei) kunnen enkel ter plaatse gevolgd worden.
Alle andere lessen kunnen zowel ter plaatse of online (live of achteraf) gevolgd worden (te bekijken via een online leerplatform).

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Deze opleiding is complementair met de opleiding 'Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts', georganiseerd door de Rechtsfaculteit UGent (www.ugent.be/re/nl/opleidingen/levenslang-leren/gerexpert).Deze opleiding richt zich voornamelijk naar aannemers, accountants, architecten, (bio-)ingenieurs, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ..., die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.

Deze opleiding is erkend als permanente vorming door de Federale Raad van landmeters-experten.U ontvangt een UGent getuigschrift*, indien u slaagt voor het examen over de modules 1, 2 en 7, alsook over 2 vrij te kiezen modules (met uitzondering van de openings- en slotles).

Examendata: 20 juni of 29 augustus 2024 telkens van 14u tot 17u (U dient 1 van deze data te kiezen).

* Deze opleiding is een NIET-juridische opleiding. Het getuigschrift is daarom NIET dienstig voor opname in het nationaal register van gerechtsdeskundigen.
Wetenschappelijk Coördinator

 • Prof. dr. ir. Jaak Christiaens

Lesgevers

 • Tom Barbe, Landmeter-expert, Landmeterskantoor Tom Barbe
 • Joost Beke, Bureau voor Expertise en Architectuur bvba
 • Marc Bockstaele, ere-hoofdcommissaris federale gerechtelijke politie
 • Dick Botteldooren, Vakgroep Informatietechnologie, Universiteit Gent
 • Hans Braeckman, Primoris
 • Johan Braeckman, Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent
 • Alwin Bruynooghe, griffier Ondernemingsrechtbank Gent
 • Robby Caspeele, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • Jaak Christiaens, ere-professor Universiteit Gent
 • Rudi Claeys, gastprof en docent aan verschillende hogescholen
 • Annie Cuyt, Departement Wiskunde en Informatica, Universiteit Antwerpen
 • Ann De Braekeleer, voorzitter Ondernemingsrechtbank Gent
 • Didier De Buyst, Veritas per Scientiam
 • Guido De Croock, ere-voorzitter Ondernemingsrechtbank Dendermonde
 • Luc Dedecker, AZ Monica
 • Fleur De Jaeger, Loyens & Loeff
 • Franky De Meyer, Manivel
 • Steve Delporte, Laboratorium voor Technische en Wetenschappelijke Politie te Gent
 • Philippe De Maeyer, Vakgroep Geografie, Universiteit Gent
 • Patrick De Smet, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
 • Alain De Wulf, Vakgroep Geografie, Universiteit Gent
 • Patrick Dirinck, Odour & Flavour Consultancy bvba
 • Sophie Hoozée, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit, Universiteit Gent
 • Peter Kerkhof, Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen
 • Fanny Libin, Managementadviesbureau Holix
 • Frank Louwers, Altina bvba
 • Toon Lysens, erevoorzitter Rechtbank van Koophandel Tongeren
 • Hugo Pirée, FOD Economie - Metrologie - Nationale Standaarden
 • Dirk Roelens, partner Moore Stephens Belgium, Strategy & Operations
 • Geert Van Cleemput, Elscolab
 • Toon Van Elst, Olfascan
 • Inge Van Nieuwerburgh, Directie Onderzoeksaangelegenheden, Universiteit Gent


Programma


Tijdens deze eerste avond wordt er ingegaan op de opportuniteiten in het aangeboden lessenpakket. Deelnemers krijgen de kans elkaar te leren kennen.

Een vroegere deelnemer getuigt.

Lesgevers: Jaak Christiaens en Luc Dedecker
Datum: 16 november 2023
Les 1: Van aanstelling tot eindverslag

In deze les worden tal van voorbeelden uit de praktijk besproken. Zo wordt duidelijk wat van de deskundige in al die situaties verwacht wordt. Met andere woorden, de praktische do'-and-don'ts worden aangereikt voor elke fase van het onderzoek.

Les 2a: Poging tot verzoening

In de wet wordt de deskundige verplicht tot "een poging tot verzoening". Deze, vaak genoemde "bemiddeling", vergt een aantal vaardigheden om tot een bevredigend resultaat te kunnen komen. Deze vaardigheden en de inzichten waarop ze steunen worden in deze les aangereikt.

Les 2b: De risico's en hun verzekering

Met het aanvaarden van zijn opdracht neemt de deskundige ook een grote verantwoordelijkheid op zich. Dit betekent dat wanneer het fout zou gaan schadevergoedingen kunnen geëist worden. Hiertegenover dient een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering te staan. Wat deze verzekering is, wat de dekking inhoudt en wat er uitgesloten is, vormen het onderwerp van deze les.

Lesgevers: Rudi Claeys, Franky De Meyer en Toon Lysens
Data: 23 en 30 november 2023
Les 1: Conflicthantering voor de deskundige (gesprekstechniek)

In deze les wordt een analyse gemaakt van een gesprekssituatie waarbij gesprekspartners tegengestelde belangen verdedigen. De voorbereiding en het verloop van het gesprek worden behandeld, ook in het licht van een minnelijke schikking.

Les 2: Objectieve informatie via het gesprek

Hoe uit gekleurde informatie toch de correcte informatie kan verzameld worden is voor de deskundige meestal een hele opgave. Het herformuleren van standpunten, het stellen van gerichte vragen en het confronteren van partijen met tegenstrijdigheden komen hier aan bod.

Les 3a: Oorzaaks- en oplossingsgericht denken

Hoe pak je een probleem aan? Hoe vind je de oorzaak van een mislopen? Deze les reikt u een manier van werken aan die op een efficiënte wijze tot een resultaat leidt zonder alternatieve oorzaken uit het oog te verliezen. De oorzaak-gevolg-keten staat hier centraal.

Les 3b: Redeneren en het vermijden van "valkuilen"

Cirkelredeneringen, impliciete hypotheses, veralgemeningen e.d. sluipen onbewust in onze eigen redeneringen en in die van partijen en raadsheren. Er is bijgevolg noodzaak om ze enerzijds zelf te vermijden en om anderzijds niet in deze "valkuilen" te trappen.

Lesgevers: Marc Bockstaele, Johan Braeckman, Dirk Roelens
Data: 7, 14 en 21 december 2023Les 1a: Metrologie - Uitvoeren van metingen

Goed meten is niet alleen een kwestie van meettechniek, maar ook van het respecteren van nationale en internationale afspraken. Deze sessie behandelt op een voor de praktijk relevante wijze (precisie, nauwkeurigheid, ijkingen, kalibratie, ...) de wetenschappelijke en wettelijke criteria om tot aanvaardbare metingen te komen.

Les 1b: Bepalen van plaats en afmetingen

Een deskundige heeft zelf een aantal toestellen of hulpmiddelen ter beschikking om plaats, afmetingen of vervormingen van objecten vast te stellen. Hij kan ook beroep doen een specialist terzake. Hierbij rijzen vragen omtrent nauwkeurigheid, kwaliteit en kosten. De performante huidige digitale middelen komen ter sprake net zoals de mogelijkheden van de fotografische benaderingen die er vandaag zijn.

Les 2a: Registratie van vaststellingen

In een aantal gevallen kan een foto of een video aangewezen zijn. Belangrijk hierbij is te weten wat en hoe men moet fotograferen, al of niet met beklemtoning of maskering. Zelfs in het optimale geval blijft de vraag of de foto waarheidsgetrouw is (kleurechtheid, vervormingen).

Les 2b: Geluidsaspecten

Meer en meer betwistingen gaan over geluidsproblematiek. De niet-geluidsspecialist moet deze geluidsaspecten goed kunnen inschatten. Vragen als wat zijn geluidsproblemen, welke omstandigheden zijn determinerend en wat kan van een technisch geluidsonderzoek verwacht worden, krijgen een antwoord.

Les 3a: Geuraspecten

Ook geur is objectief te benaderen. Daarom gaat men in deze les in op de fysische, fysiologische en psychologische aspecten van geurwaarneming en de ermee verbonden analysemethodes, de verspreidingsmodellen en remediërende maatregelen.

Les 3b: Kleuraspecten

In vele gevallen is de kleur of een kleurafwijking een belangrijke aanwijzing, maar het waarnemen van kleur is een complex gegeven. Het weergeven is zelfs nog moeilijker. Deze les geeft inzicht in al die kleuraspecten en toont hoe kleuren kunnen gemeten worden rekening houdend met de (licht)omgeving en de oppervlakte-eigenschappen.

Les 3c: Smaakaspecten

Apart van het behandelen van geur- en perceptiekenmerken, wordt in deze sessie ingegaan op de sensorische en chemische analyse, om aan de hand van casestudies de werkwijzen te verduidelijken.

Lesgevers: Tom Barbe, Dick Botteldooren, Alain De Wulf, Patrick Dirinck, Peter Kerkhof, Hugo Pirée, Geert Van Cleemput, Toon Van Elst
Data: 18 en 25 januari en 1 februari 2024Les 1a: Kennismanagement voor deskundigen

Effectiviteit en efficiëntie verbeteren, betekent voor de deskundige beschikken over een optimaal eigen kennissysteem. Dat omvat het gestructureerd opslaan en terugvinden van kennis vervat in boeken, handleidingen, normen, enz. en niet het minst in de eigen dossiers. Hoe ICT hierin kan helpen en ook bij de communicatie met alle betrokkenen, zijn de verdere onderwerpen van deze les.

Les 1b: Toegang tot wetenschappelijke informatie. Van vrij toegankelijke data tot gespecialiseerde databanken

Digitale bibliotheken zijn in snelle evolutie, maar het is niet altijd evident om de juiste informatie terug te vinden en te beoordelen. Deze sessie toont aan hoe men zijn weg moet vinden in deze overvloed aan informatie. Er is heus wel meer dan "Google"!

Les 2a: GIS voor deskundigen

Dankzij een Geografisch Informatie Systeem (GIS) worden topografische metingen geïntegreerd met uiteenlopende thematische ruimtelijke informatie. Dit laat toe om ruimtelijke analyses uit te voeren. Naast een bespreking van de essentiële kenmerken en de mogelijke bewerkingen geeft deze les ook een praktische aanpak via de door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aangereikte instrumenten.

Les 2b: Beeldverwerking

Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste begrippen en technieken uit de digitale beeldverwerking. Na de studie van opname- en bewaaraspecten van digitale foto's en video's komen basisbewerkingen en analysetechnieken aan bod. Daarnaast zal men ook heel wat praktische informatie ontvangen rond bijvoorbeeld het gebruik van bestaande computerprogramma's en enkele toepassingen uit de forensische beeldverwerking.

Les 3a: Laboratoriumonderzoeken

Laboratoria verschillen van elkaar naargelang de accreditatie, de scope, de gebruikte methodes en de soorten analyses. Zich hiervan bewust zijn is een voorafgaandelijke voorwaarde om tot relevante analyseresultaten te komen. Maar ook dit volstaat niet als de monstername niet correct is gebeurd. Recipiënt, temperatuur, licht, lucht moeten allemaal aan strikte eisen voldoen. Dit is wat deze les leert.

Les 3b: Het forensisch labo

Forensisch onderzoek vergt een specifiek eigen type laboratorium. Wat de eigenheid is van deze onderzoeksfaciliteit komt tot uiting in deze les die ook verduidelijkt hoe de samenwerking verloopt met de gerechtsdeskundige, al of niet in het kader van een strafonderzoek.

Lesgevers: Hans Braeckman, Fleur De Jaeger, Steve Delporte, Philippe De Maeyer, Patrick De Smet, Inge Van Nieuwerburgh
Data: 8, 22 en 29 februari 2024Les 1a: Kwantificeren van gegevens en hun weergave

Gegevens moeten liefst onder een kwantitatieve vorm worden vastgelegd. In deze les wordt verduidelijkt hoe dit kan gebeuren en hoe waarden kunnen gecombineerd worden. Ook de manier van voorstellen wordt behandeld. En vooral, hoe dient men cijferwaarden te interpreteren.

Les 1b: Nauwkeurigheid bij het rekenen

De gevaarlijkste fouten zijn deze die we onbewust maken. Het afronden is een belangrijke bron van grote fouten, maar zeker niet de enige. Immers tal van rekenmethodes (bij de simulatie en het gebruik van toevalsgetallen en bij het zoeken van extremen en nulpunten) vergen een doorgedreven inzicht.

Les 2: Statistische verwerking van gegevens

Deze les geeft in de eerste plaats inzicht in wat statistiek echt is. De essentie dus, maar dan zonder gebruik te maken van een veelheid aan formules. Fundamenteel ook, maar tevens met aandacht van wat met een eenvoudige Excel mogelijk is.

Les 3: Modelleren en simuleren

Formele bewijsvoering is dikwijls onmogelijk omwille van de complexiteit. Door middel van een mathematisch model is het vaak wel mogelijk om tot wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te komen. De les verduidelijkt hoe dit precies in zijn werk gaat, gaande van de modelkeuze over de implementatie tot de weergave van de resultaten.

Lesgevers: Robby Caspeele, Jaak Christiaens, Annie Cuyt
Data: 7, 14 en 21 maart 2024
Les 1: Materiële en eraan verwante schade

Iedereen weet wel intuïtief wat schade is. Wanneer het er echter op aankomt ze te berekenen, is een inzicht in soorten schade en in berekeningsmethodes een noodzaak. Deze les reikt die inzichten aan en verduidelijkt de benaderingswijzen door tal van concrete voorbeelden. Naast deze praktische informatie is er ook aandacht voor onder andere de vergoeding in natura, de aspecten van indirecte schade, voor wat men moet doen bij onherstelbare schade en zo meer.

Les 2: Bedrijfseconomische schade

De schade die een bedrijf lijdt, is vaak zo complex dat men een accountant onder de arm dient te nemen. Toch moet ook de technisch deskundige voldoende inzicht hebben in de gevolgen van een productieverstoring. Daarom verschaft deze les de nodige financieel-economische inzichten opdat op een efficiënte wijze kan samengewerkt worden met de accountant.

Les 3a: Milieuschade

Zelfs wanneer het niet echt om een milieuproblematiek gaat in de strikte zin, moet men vandaag oog hebben voor de milieuaspecten. Het is dan ook passend dat een deskundige inzicht heeft in wat op dat vlak als schade kan optreden en hoe het kan ingeschat worden. Gedurende deze les zal het duidelijk zijn dat biotische en abiotische evenwichten, maar ook de eigen dynamiek van een ecologisch systeem en het ingrijpen in een systeem met eigen "set points" er toe kunnen leiden dat een andere benadering dan bij "klassieke" schadegevallen noodzakelijk is.

Om het nut en het belang van het milieu op een concrete wijze te kunnen evalueren, is het denkkader “Ecosysteemdiensten” naar voor geschoven. Door het onderscheid te maken tussen productiediensten, culturele, regulerende en ondersteunende diensten toont deze benadering het nut van de natuur voor de mens en dus ook de schade als dat nut er niet meer is.

Les 3b: Contractschade en verzekeringen

Het schoolvoorbeeld van contractschade vindt men in de verzekeringssector. In deze les zal het duidelijk worden hoe men bij de ramingen in die gevallen moet rekening houden met tal van juridische aspecten zonder de techniciteit uit het oog te verliezen. De geleden schade en de schade waarvoor men verzekerd is, kunnen wel eens verschillen!

Les 3c: Schatting van onroerende goederen

De waardebepaling van onroerende goederen vereist een grondige kennis van de vastgoedmarkt en de specifieke technieken voor waardebepaling. Deze inleiding kijkt op een kritische wijze naar de verschillende schattingsmethodes.

Lesgevers: Tom Barbe, Rudi Claeys, Jaak Christiaens, Didier De Buyst, Sophie Hoozée
Data: 28 maart, 18 en 25 april 2024
Les 1: Het deskundigenrapport als technisch-wetenschappelijk verslag

Dat een deskundigenrapport technisch-wetenschappelijk moet verantwoord zijn staat buiten kijf. Dit houdt echter meer in dan het gebruik van de juiste terminologie. Wat te doen met soortnamen, afkortingen en de bijlagen? De les overloopt systematisch alle technische en wetenschappelijke aspecten van een goed rapport binnen de wettelijke vereisten.

Les 2: Geschreven communicatie

Wie moet rapporteren, moet zich kunnen inleven in zijn toekomstige lezers om boodschappen op een duidelijke, nauwkeurige en bondige manier te kunnen overbrengen. De sleutel tot doeltreffende geschreven communicatie ligt vooral in een heldere structuur op alle niveaus, van het verslag in zijn geheel tot individuele paragrafen en zinnen.

Les 3a: Rapportering in de praktijk

Een overzicht van het verloop van een deskundigenonderzoek aan de hand van de documenten die op de weg komen van de deskundige, maakt deze module omtrent het rapporteren heel concreet en met een direct praktisch nut.

Les 3b: Oefening baart kunst

Kort na de start van de opleiding wordt de gelegenheid gegeven deel te nemen aan een aantal oefeningen: Tijdens dit lesdeel wordt alles nog eens overlopen.

Lesgevers: Frank Louwers, Fanny Libin en Joost Beke
Data: 2, 16 en 23 mei 2024
Tijdens deze slotavond ontmoet de deskundige de rechter en de griffier. Het harmoniseren van hun samenwerking is bepalend voor de goede werking van de rechtbank en zal ten slotte de perceptie en het vertrouwen in het gerecht verbeteren.

Deze les vindt plaats in de Rechtbank te Gent.

Lesgevers: Jaak Christiaens, Alwin Bruynooghe, Ann De Braekeleer, Guido De Croock
Datum: 30 mei 2024Praktisch


De deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Voor alle modules kan afzonderlijk ingeschreven worden, behalve voor de openings- en slotles.

Ter kennismaking


gratis*

Module 1
Houding en gedrag van de deskundige


€ 330

Module 2
Psychologie voor de deskundige


€ 495

Module 3
Meten en vaststellen


€ 495

Module 4
Verwerven van bijkomende informatie


€ 495

Module 5
Verwerken van gegevens


€ 495

Modules 6
Schadeberekening


€ 495

Module 7
Schriftelijke rapportering


€ 495

Ter afsluiting *


gratis *

Alle modules

€ 2.970

* Openings- en slotles kunnen enkel gevolgd worden door diegenen die ook andere modules volgen in deze opleiding.

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.


Annulering

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Bij annulering tot uiterlijk zeven dagen voor de start van de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd.
Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.

Bij online cursussen geldt het moment waarop u toegang tot het lesmateriaal krijgt als start van de cursus.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.bePersoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de de cursus Expertisetechnieken:

Ter kennismaking*
Module 1: Houding en gedrag van de deskundige
Module 2: Psychologie voor de deskundige
Module 3: Meten en vaststellen
Module 4: Verwerven van bijkomende informatie
Module 5: Verwerken van gegevens
Module 6: Schadeberekening
Module 7: Schriftelijke rapportering
Ter afsluiting*

Alle Modules
* Voor alle modules kan afzonderlijk ingeschreven worden, behalve voor de openings- en slotles.

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beDe lessen worden gegeven van 17u tot 20u30, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.

De les van 30 mei 2024 vindt plaats in de Rechtbank te Gent, Opgeëistenlaan 401A.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Streaming video

De openingsles (18 nov), de les over bedrijfseconomische schade (21 april) en de slotles (2 juni) kunnen enkel live ter plaatse gevolgd worden. De andere lessen kunnen zowel ter plaatse of online (live of achteraf) gevolgd worden (te bekijken via een online leerplatform).

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.be
Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).U kunt de folder hier downloaden.